Cài đặt website trên host

, Posted by

1.      Tạo website

–         Tạo domain cho website: Để cài đặt một website lên host, ta thực hiện theo các bước sau:

Ở màn hình Home (Hình 01 ), click “Domains”  >> click “ Create Domain

image_10 (1)

Hình 1: màn hình làm việc của Plesk

Điền các thông tin về website, bấm “Finish”  >> đợi vài giây để chương trình tạo các thư mục website.

 

Domain Form:

Domain name: Nhập vào tên miền của bạn.

Assign IP address: 123.30.135.176 (shared)

Use domain template settings: chọn gói hosting

 

Service:

Switch on service: Mail( check )

 

Hosting configuration:

Hosting type:

Web Site Hosting: Đặt web trên server này. Forwarding: Chuyển hướng tới một website khác No Hosting: Không đặt web trên server.

 

Hosting settings

Login: Nhập vào username tài khoản FTP mà bạn muốn sử dụng để truy cập vào trang web thông qua một chương trình FTP và Microsoft FrontPage.

Password: Nhập vào mật khẩu tài khoản FTP.

Confirm password: Xác nhận lại mật khẩu. (Xem hình 2 , hình 3)

Chú ý: Code website sẽ được đặt trong thư mục “httpdocs” trên host (xem mục 4 bên dưới)

 

image_11

Hình 2: tạo domain

image_12

Hình 3: danh sách domain của website

–   Domain alias: Để add thêm một domainalias vào domain chính, ta thực hiện

như sau:

Ở màn hình Home (Hình1)  >> Domain  >> chọn domain cần tạo alias >> Website >> “Domain Aliases”  >> “Add Domain Alias”
Nhập vào thông tin về domain -domain.com

image_18

 

Bấm “OK” để hoàn tất.(Hình 4)

image_13

Hình 4: tạo Alias website

–  Tạo Subdomains: Để tạo một subdomain theo domain chính, ta thực hiện như sau

Ở màn hình Home (Hình1) >> Domain >> chọn domain cần tạo alias >> mục Website >> “Subdomain”  >>  “Creat Subdomain”

Trong phần “Hosting type”: chọn sử dụng 1 trong 2 kiểu host

Physical hosting: Chọn

Subdomain on subfolder: No

Bấm “OK” để tiếp tục

Nhập vào các thông số cho subdomain.

Bấm “Finish” để hoàn tất việc tạo subdomain

 

image_14

Hình 5: tạo subdomain

2.  Quản lý Database

Tạo mới database: Để tạo một database cho website ta thực hiện như sau:

Ở màn hình Home (Hình1) >> chọn Domain  >> chọn domain cần thực hiện >> tìm mục “Applications & Services” >> Databases” >> “Add New Database”.

– Database name: Tên database

– Type: Kiểu database (chỉ hỗ trợ MS SQL Server và MySQL)

– Database server: localhost\sqlexpress hoặc Local MySQL Server Nhập vào các thông tin trên và bấm “OK” để tiếp tục

image_15
Click “Add New Database User” để tạo “User” và “Password” cho database.

Database user name: Tên user

New password: Mật khẩu

Confirm password: Nhập lại mật khẩu Bấm “OK” để hoàn tất việc tạo database.
image_16

Restore database từ file backup trên máy: Để restore một database được backup dưới máy cá nhân, ta thực hiện như sau:

Ở màn hình Home (Hình1) >> chọn Domain >> chọn domain cần thực hiện tìm mục “File” >> click“Backup Manager

image_17
Chọn tiếp Database Backup Repository
image_2
Click “Upload Backup File”, để chọn file database backup dưới máy cá nhân.

Database name: database muốn restore

Database backup file: click “ChooseFile” chọn file backup từ máy cá nhân

Restore database backup immediately upon uploading: Check vào đây để restoredatabase. Chọn OK để hoàn tất restore.
image_3

Backupdatabase trên server: Để thực hiện việc backup một database hiện có trên server, ta thực hiện như sau:

Vào lại Database Backup Repository

Ta chọn mục “Back up”.

Đặt tên file backup, bấm “OK” để hoàn tất.
image_4
Để download: vào lại Database Backup Repository

Chọn database cần download về như hình sau:
image_5
3.  Cấu hình Script của website (ngôn ngữ lập trình: ASP, ASP.Net)

Để cấu hình script cần chạy cho website, ta thực hiện như sau:

Tìm chọn domain cần thực hiện, tìm mục“Additional Tools”  >> “ASP.NET Settings”

Click “Change Version

Chọn Framework version ( ASP.Net 1.1.4 hoặc 2.0.50727) mà bạn muốn áp dụng cho website.

Bấm “OK” đểhoàn tất việc thay đổi

Chú ý: Nếu website bạn sử dụng Framework 3.0 hoặc 3.5 thì bạn vui lòng chọn .Net 2.0.50727.
4.  Quản lý thư mục và phân quyền cho thư mục

Để quản lý và phân quyền cho thư mục trên website, ta thực hiện như sau: Chọn domain bạn cân thực hiện tìm mục “Files”, click vào “File Manager”.

Phân quyền cho thư mục/file: chọn biểu tượng “ khóa” trên file/thư mục cần thực hiện như hình sau:
image_6

Ở màn hình kế tiếp, ta chọn User >> chọn quyền cần phân cho user đó.

Bấm “OK” để cập nhật. như hình:
image_7
Các thư mục mặc định được tạo trên host:

image_19

Chú ý: Bạn không được xóa các thư mục mặc định này, việc xóa các thư mục này có thể gây ảnh hưởng tới sự hoạt động của website.

5.  Quản lýtài khoản FTP

Để quản lý tài khoản ftp trên host, bạn thực hiện theo các bước sau.

Chọn domain bạn cần thực hiện, tìm mục “Files” >> “FTP Accounts”  >> “Add New FTP Account”, điền vào các thông tin tài khoản ftp.

Bấm “OK” để hoàn tất.
image_8
Sử dụng một chương trình FTP client để upload file lên hosting. Chúng tôi khuyến cáo bạn sử dụng Winscp ( http://winscp.net/eng/download.php)