• Admin DirectAdmin

    Admin DirectAdmin dùng cho người quản lý cấp cao. Nó bao gồm cả Reseller DirectAdmin và Site DirectAdmin. Người dùng Admin DirectAdmin có thể tạo và quản lý Reseller DirectAdmin và Site DirectAdmin
  • Reseller DirectAdmin

    Reseller DirectAdmin là một mô hình quản lý hosting dùng cho các đại lý các cá nhân có nhiều Site DirectAdmin. Người dùng Reseller DirectAdmin có quyền tạo và quản lý các Site DirectAdmin ngay trên quản trị Reseller DirectAdmin
  • Site DirectAdmin

    Site DirectAdmin là cấp độ thấp nhất của người dùng hosting. Nó bao gồm các quyền thông thường để chúng ta sử dụng để quản lý hosting của mình. Nó đòi hỏi kiến thức hosting không cần quá lớn và thường áp dụng cho hosting share.