• Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Create / Modify Admins”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này: Tài khoản mặt định của bạn là Admin (tài khoản mà bạn đăng nhập vào bảng điều khiển DirectAdmin) sẽ có trong bảng. Ở ví dụ trên chúng ta có một tài khoản mới tên là garyadmi.   Tạo quản … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Create Resellers”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này : Username     Đây là tên người dùng Unix của Reseller. Nó phải dài 4-8 chữ / số và không chứa ký tự đặc biệt. E-Mail     Đây là địa chỉ e-mail của các đại lý. Nó là địa chỉ nơi thông … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “List / Modify Resellers”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này:   Chỉnh sửa một tài khoản Để thay đổi một tài khoản, click vào tên của đại lý trong cột đầu tiên của bảng. Sau đó bạn sẽ được đưa đến màn hình tài khoản người dùng. Nhấp vào … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Manage Reseller Packages”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này: Nếu tài khoản Admin của bạn mới được tạo ra, bạn sẽ nhận thấy rằng không có gói Reseller nào được tạo. Điều quan trọng để tạo ra ít nhất một gói bây giờ là vì tài khoản Reseller cần … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Show All Users”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này : Bạn có thể sắp xếp danh sách bằng cách nhấp vào cột tiêu đề. Ví dụ, để sắp xếp người dùng theo mức sử dụng băng thông, nhấp vào “Bandwidth” ở phía trên cùng của bảng.   Chỉnh sửa một tài … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “IP Manager”. Bạn sẽ thấy một trang tương tự như sau: Người quản lý IP cho phép bạn thêm các địa chỉ IP vào bảng điều khiển để giao cho đại lý của bạn.   Server IPs Đây là địa chỉ IP của máy chủ chính (trong bảng trên là 216.194.67.119). Tình … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “DNS Administration” . Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này: Menu chính DNS cho phép bạn chỉnh sửa các thiết lập DNS của bất kỳ tên miền lưu trữ trên máy chủ. Nhấp vào tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ kích garys-site.com Lưu … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, bấm vào liên kết “Edit User, Reseller, or Admin Passwords”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này: Gõ vào tên của tài khoản / đại lý / quản trị, nhập mật khẩu mới hai lần, và nhấp vào nút “Submit”. Chú ý: Điều này thay đổi mật khẩu để đăng nhập bảng điều khiển và … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “System / Services Info”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này: Bảng dịch vụ cung cấp cho bạn: Các ID quá trình của các dịch vụ Các trạng thái của dịch vụ (chạy / dừng) Khả năng để bắt đầu một dịch vụ Khả năng ngăn chặn một dịch vụ … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Administrator Settings”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này:   Cài đặt quản trị Kiểm tra hộp thư đầu tiên nếu bạn muốn DirectAdmin thông báo cho tất cả các quản trị viên khi một dịch vụ được tải xuống. Thông báo này sẽ được gửi qua hệ thống tin … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết “Complete Usage Statistics”. Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này: Các số liệu trong bảng là tổng số –  băng thông trong hàng đầu tiên đại diện cho việc chuyển giao dữ liệu của mỗi người sử dụng trên máy chủ. Những con số này được thiết lập lại hàng tháng, trừ các dữ liệu tập … Read more →

  0
  10.000
 • Từ menu Administrator chính, nhấp vào liên kết. “Licensing/Updates”  Bạn sẽ thấy một trang trông như thế này: Bảng này cung cấp thông tin về giấy phép và bản tình trạng DirectAdmin của bạn.   Giá trị giấy phép License IP     Đây là địa chỉ IP mà các giấy phép được gán cho. Giấy phép sẽ chỉ làm việc trên địa … Read more →

  0
  10.000