Edit users

, Posted by

Edit User

Khi có quyền Admin thì vào edit bất kì user nào sẽ có thêm mục Role để phân quyền cho user dó: Customer , Shop Manager … cung có thể set quyền người dó thành Admin

image_20

Delete User

image_17

Câp nhật Profile

image_18