Sửa menu

, Posted by

Menu bên trái:

1. Giao diện -> Trình Đơn

2. Chọn Danh mục cần thêm vào menu.

Ngoài Danh mục còn có thể thêm Liên kết tùy chỉnh hoặc Trang vào menu

3. Các Danh mục , Trang hoăc Liên kết sau khi thêm sẽ nằm ở mục 3.

Tại đây Anh /Chị có thể kéo thả sắp xếp vị trí các item. Như hình là menu ngang cấp,muốn tạo cấp con chỉ cần kéo item vào một bậc của item cha.

4. Chọn Lưu trình đơn

image_13

Để sửa Menu Tiếng Anh thực hiện theo hình.

Các thao tác tương tự menu Tiếng Việt

image_14