Tạo chuyên mục

, Posted by

Chọn Bài Viết -> Chuyên mục

Khung bên phải là danh sách các chuyên mục đã tạo.Thực hiện theo các bước như trong hình.

2. Nhập tên danh mục (bắt buộc)

3.Đường dẫn tĩnh của chuyên mục VD: Tên chuyên mục là Giới Thiệu đường dẫn tĩnh sẽ là : gioi-thieu ( ô này để mặc định)

4.Chọn danh mục cha cho danh mục hiện tại

5. Nhập mô tả ngắn cho danh mục (không bắt buộc)

6. Ngôn ngữ cho Danh mục măc định là Tiếng việt

7.Nhấn thêm Chuyên mục

8. Chuyên mục sau khi thêm sẽ hiện ô số 8

image_3

Lưu ý chuyên mục vừa tạo là của ngôn ngữ Tiếng Việt

Để thêm ngôn ngữ Anh làm theo các bước sau:

image_4

image_5