Thêm bài viết

, Posted by

Menu bên trái

1. chọn Bài Viết -> Viết Bài mới

2. Nhập tiêu đề bài viết

3. Thanh công cụ hỗ trợ nhập văn bản

4. Khung soạn thảo nội dung

5. Chọn chuyên mục tương ứng với nội dung bài viết. Lưu ý có thể chọn nhiều chuyên mục.

6. Thêm tag cho bài viết, là các từ khóa liên quan đến bài viết mỗi từ cách nhau bằng dấu phẩy. (Không bắt buộc) Sau đó nhấn Thêm. Nếu các thẻ đã có rồi “Chọn những thẻ đươc dùng nhiều nhất”.

7. Chọn ảnh tiêu biểu

image_6

Chọn ảnh tiêu biểu

Có 2 cách:

1. Tải tập tin lên

image_10

2. Chọn từ Thư viện nội dung đa phương tiện

image_11

Chèn ảnh vào nội dung bài viết:

image_12