Thêm, sửa, xóa logo đối tác

, Posted by

WonderPlugin Carousel -> Manager Carousel

image_15

1. Add Image để thêm Logo mới

2. Save

Dưới mỗi logo có các thao tác Xóa, Sửa, Di chuyển

image_16